Agencija za upravljanje otpadom i hemikalijama

Pod otpadom se podrazumeva svaki materijal ili predmet koji nastaje u toku obavljanja proizvodne, uslužne ili druge delatnosti, predmeti isključeni iz upotrebe, kao i otpadne materije koje nastaju u potrošnji i koje sa aspekta proizvođača, odnosno potrošača nisu za dalje korišćenje i moraju se odbaciti. Ekomenadžment je agencija za upravljanje otpadom, osnovana sa jasnim ciljem, da se zaštiti životna sredina i pronađe kompromisno rešenje prihvatljivo za sve.

Upravljanje otpadom

on . Posted in Frontpage Blog

Izrada planova upravljanja otpadom, identifikacija, klasifikacija i zbrinjavanje otpada, obuka zaposlenih, poveravanje poslova upravljanja otpadom u skladu za članom 26 zakona.

Upravljanje hemikalijama

on . Posted in Frontpage Blog

Izrada sigurnosno bezbednosnih ( SDS ) lista i dosijea o hemikalijama, prijava hemikalija u registar, poveravanje poslova savetnika o hemikalijama.