Agencija za upravljanje otpadom i hemikalijama

Pod otpadom se podrazumeva svaki materijal ili predmet koji nastaje u toku obavljanja proizvodne, uslužne ili druge delatnosti, predmeti isključeni iz upotrebe, kao i otpadne materije koje nastaju u potrošnji i koje sa aspekta proizvođača, odnosno potrošača nisu za dalje korišćenje i moraju se odbaciti. Ekomenadžment je agencija za upravljanje otpadom, osnovana sa jasnim ciljem, da se zaštiti životna sredina i pronađe kompromisno rešenje prihvatljivo za sve.

Zakonske regulative

Zakoni i regulative za upravljanje otpadom.

                 

                                                             ‚      

                    Zakon o upravljanju otpadom                                      Zakon o hemikalijama 

 

                                                                 

              Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu                Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu

U procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji jedna od obaveza Srbije je i usklađivanje pravnog reda sa pravnim redom Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine. Do sada je donet veliki broj zakonskih propisa, a predstoji nam dalje usklađivanje istih.

Novim zakonskim propisima se zagađivačima nalaže da korenito izmene svoj odnos prema zaštiti životne sredine, da u svojoj organizaciji izgrade efikasan sistem zaštite životne sredine koji mora biti ravnopravan sa drugim poslovnim funkcijama.